Історія кафедри

історія кафедри 

медицини катастроф та військової медицини 

ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ 

«БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Бурхливе XX століття з його двома світовими та безліччю локальних війн і конфліктів, великою кількістю стихійних лих, технологічних аварій та соціальних катаклізмів, число яких зростає з кожним роком не тільки в Україні, а й у світі в цілому, гігантським нагромадженням смертоносної зброї і особливо отруйних речовин, висуває суворі вимоги до професійної підготовки сучасного лікаря. Військово-медична підготовка, як комплекс спеціальних дисциплін, покликана підготувати лікаря до праці в умовах воєнного часу, як організатора медичного забезпечення військ, а в умовах мирного часу – як організатора ліквідації наслідків та медичного забезпечення постраждалого  населення від надзвичайних ситуацій. Одним із основних завдань кафедри медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету – є підготовка майбутніх лікарів для організації лікувально-евакуаційного забезпечення в екстремальних ситуаціях мирного та воєнного часу.

Після створення Чернівецького державного медичного інституту, згідно з Постановою Раднаркому УРСР №1360 від 20 жовтня 1944 року, однією з перших була сформована кафедра військово-медичної підготовки.

Першим начальником кафедри було призначено підполковника Бокарєва М.М. (1944-1945 рр.), а начальником навчальної частини – підполковника м/с Верховського І.М. (1945-1947 рр.). Ними в основному були сформовані викладацький склад кафедри та матеріально-технічна база.

Становленню кафедри військової підготовки завжди приділяли першочергового значення. І це недивно, адже на посаду начальника військової кафедри були навіть призначені генерал-майор м/с Шликов А.А. (осінній семестр 1945-1946 н.р.) та генерал-майор м/с Маслов А.Р. (весняний семестр 1945-1946 н.р.), які одночасно займали посаду начальника медичної служби Прикарпатського військового округу, штаб якого був дислокований у м. Чернівцях.

У 1946-1947 навчальному році кафедру очолював полковник м/с Комаров І.М., а з 1947 по 1949 рік – полковник м/с Андрицький Г.І. Начальни­ком навчальної частини у цей період був підполковник м/с Павлов К.М.

З моменту створення і до 1947 року до складу військової кафедри входив курс фізичного виховання, що сприяло підвищенню рівня фізичної підготовленості студентів.

З 1945 по 1948 роки на військовій кафедрі діяли курси з підготовки медичних сестер для цивільних закладів охорони здоров’я. Їх програма була розрахована на два роки. Всього кафедрою було здійснено два випуски медичних сестер.

Починаючи з 1949 і до 1961 року посаду начальника кафедри займали: полковник м/с Немолотов О.С. (1949-1953 рр.), полковник м/с Колотко Ф.М. (1953-1955 рр.), полковник м/с Груздєв О.І. (1955-1961 рр.), а посаду начальника навчальної частини – полковник м/с Колотко Ф.М. (1949-1953 рр.), полковник м/с Деркач С.О. (1953-1961 рр.). Усі ці офіцери були висококвалі­фікованими спеціалістами та організаторами медичної служби військ і мали великий фронтовий досвід.

На військовій кафедрі вивчалися наступні дисципліни: „Загальновійсько­ва підготовка”, „Організація і тактика медичної служби”, „Санітарно-хімічний захист, патологія і терапія отруйних речовин”. Залучалися до вивчення військових дисциплін переважно студенти 4-го та 5-го курсів.

Згідно з штатним розкладом, до складу кафедри входили: начальник військової кафедри, начальник навчальної частини, старші викладачі, викладачі та навчально-допоміжний персонал. Кількість викладачів та навчально-допоміжного персоналу кафедри змінювалася відповідно до загальної чисельності студентів, які проходили військову підготовку.

У зв’язку із значним скороченням у 1961 році збройних сил СРСР, військова кафедра Чернівецького медичного інституту була розформована. Однак, для обов’язкового вивчення студентами був залишений курс військової токсикології і захисту від зброї масового знищення.

З відновленням військової кафедри у 1968 році, була затверджена нова організаційно-штатна структура кафедри з курсом цивільної оборони і медичної служби цивільної оборони в кількості 20-ти чоловік: вісім кадрових офіцерів (два загальновійськових і шість медичної служби), три офіцери медичної служби запасу (викладач військової токсикології і медичного захисту, старший викладач і викладач курсу ЦО і МСЦО), а також 9 чоловік навчально-допоміжного персоналу.

З 1968 по 1993 роки посаду начальника військової кафедри займали: полковник м/с Клюєв І.А. (1968-1972 рр.), полковник м/с Аверін В.С. (1972-1980 рр.), полковник м/с Ковпак П.Я. (1980-1983 рр.), полковник м/с Білоус В.І. (1983-1984 рр.), полковник м/с Павлуник І.І. (1984-1993 рр.). Ці висококваліфіковані спеціалісти і організатори медичного забезпечення військ перед призначенням на посаду, уже мали великий досвід роботи на керівних посадах у різних ланках медичної служби Збройних Сил.

У цей період оновлено і розширено матеріально-технічну базу кафедри, започатковано широке використання електрифікованих макетів, кіно- та аудіо­апаратури. Велика кількість годин навчальної програми військової підготовки відпрацьовувалася з студентами у спеціальному приміщенні, де були повністю розгорнуті усі функціональні підрозділи медичного пункту полку.

Наукові дослідження, які проводилися на кафедрі, були тісно пов’язані з проблемами практичної охорони здоров`я і медичної служби Збройних Сил. Співробітники кафедри виконували цілий ряд науково-дослідних робіт по завданню Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України, а також медичної служби Прикарпатського військового округу. Науковці кафед­ри брали активну участь і у дослідженнях причин виникнення „Чернівецької хімічної хвороби”. Результати цих досліджень були викладені у монографії В.І.Білоуса та В.В.Білоуса „Талотоксикози (чернівецька хімічна хвороба)”.

Завдяки налагодженим зв’язкам з командуванням навчальної дивізії, дислокованої у м. Чернівцях та з медичною службою гарнізону, окремі теми навчальної програми відпрацьовувалися у гарнізонному шпиталі, санітарно-епідеміологічному загоні, окремому медичному батальйоні та на Сторожинецькому полігоні.

Неодноразові інспекторські та контрольні перевірки діяльності кафедри командуванням штабу Прикарпатського військового округу та Міністерства оборони свідчили про високий професійний рівень викладацького складу. Кафедра була визнана однією з кращих не тільки у Прикарпатському військовому окрузі, але і входила в перелік кращих військових кафедр вищих навчальних закладів колишнього СРСР.

Незважаючи на це, Постановою Кабінету міністрів України 1992 року № 490 військова кафедра Чернівецького медичного інституту з першого вересня 1993 року була розформована.

Підставою для відновлення кафедри був наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства оборони України від 15 грудня 1995 року № 233/332 “Про створення кафедр екстремальної і військової медицини”

На підставі наказу Міністерства оборони України та Міністерства охоро­ни здоров’я України від 18 липня 1996 року №215/202 “Про введення в дію Положення, Учбової програми, Типового штатного розкладу кафедр екстре­мальної і військової медицини та організацію їх роботи”, а також за наказом (наказ № 3) ректора Буковинської державної медичної академії від 4 лютого 1997 року, створена кафедра екстремальної і військової медицини, фізичного виховання та здоров’я. Згідно цього наказу розпочато навчання студентів медичних факультетів за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу (ВОС - 901000).

Відновлення роботи кафедри здійснювалось завдяки постійній увазі ректора академії, академіка Пішака В.П., проректорів з навчальної роботи професора Сокола А.М. і професора Коломойця М.Ю., Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України та Української військово-медичної академії.

Посильний внесок у відновлення кафедри вніс і колишній керівний склад кафедри: Павлуник І.І. і Білоус В.І., які зберегли і передали у користування новоствореній кафедрі навчальну документацію, кінофільми, муляжі, таблиці та стенди з військових та військово-медичних дисциплін.

Кафедру розмістили у двох навчальних корпусах по вул. О. Гузар 2. У навчальному корпусі №1 знаходяться: кабінети завідувача кафедри і начальника навчальної частини, дві навчальні аудиторії з дисциплін: „Загальновійськова підготовка” та „Організація медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану”, викладацька, лаборантська та кімната для зберігання навчально-методичної літератури.

У навчальному корпусі №2 розташовані п’ять навчальних аудиторій з „Токсикології, радіології та медичного захисту”, „Організації медичного забезпечення” та „Медицини катастроф”, а також приміщення для зберігання військово-навчального майна.

З 1997 по 2002 роки кафедрою завідували: д.мед.н., професор Дудко Г.Є. (1997-2000 рр.) та кандидат медичних наук, доцент Воробйов О.О. (2000-2002 рр.). З листопада 2002 року кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент Бірюк І.Г. Впродовж 1997-2002 років обов’язки начальника навчальної частини виконував кандидат медичних наук, полковник м/с Шестаков В.І., а з липня 2002 року на цю посаду призначений підполковник м/с Гордієнко В.В.

З вересня 2002 року, після відокремлення курсу фізичного виховання та здоров’я, кафедра перейменована на кафедру екстремальної і військової медицини.

На кафедрі екстремальної і військової медицини військову підготовку вивчають студенти ІІ-V курсів та інтерни. Програма військової підготовки для студентів включає в себе наступні дисципліни:

-   військові (загальновійськова підготовка; загальна тактика),

-   військово-медичні (організація медичного забезпечення військ; військова токсикологія, радіологія та медичний захист; медицина катастроф),

-   військово-фармацевтичні (організація забезпечення військ медичним майном)

-   військово-спеціальні (військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій; військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій; військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій; військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях).

Перелік дисциплін військової, військово-медичної і військово-спеціальної підготовки студентів та інтернів (розподіл навчальних годин за формами навчання, видами навчальних занять та за військово-обліковими спеціальностями) передбачений Навчальною програмою дисциплін військової підготовки та медицини катастроф для студентів та інтернів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України ІІІ-ІV рівня акредитації.

На кафедрі працював науковий гурток з військово-медичних дисциплін, у якому займаються студенти ІІ-V курсів.

Одним із завершальних етапів підготовки студентів на кафедрі екстремальної та військової медицини є проведення навчальних зборів. Вони проводяться із студентами-курсантами V курсу як на базі кафедри, так і у військових частинах Чернівецького гарнізону. Під час навчальних зборів передбачено проведення навчальних стрільб, спортивних змагань між навчальними взводами та прийняття військової присяги на вірність народу України.

Після закінчення навчання, студенти VІ курсу проходили військово-лікарську комісію і атестувалися на присвоєння первинного офіцерського звання „молодший лейтенант медичної служби” запасу.

З 1 березня 2003 року введено в дію новий наказ Міністра оборони України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2003 року, № 31/68/53 „Про удосконалення системи підготовки офіцерів медичної служби запасу”. Згідно цього наказу та наказу ректора Буковинської державної медичної академії від 25 липня 2003 року № 06-0, кафедру екстремальної і військової медицини перейменовано на кафедру медицини катастроф та військової медицини, а з вересня 2006 року кафедру медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання і здоров’я.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» кафедру медицини катастроф та військової медицини було ліквідовано 30 жовтня 2010 року.

Проведення АТО на території східних регіонів України показало, що  військові підрозділи і частини недостатньо укомплектовані медичним персоналом який би на належному рівні організовував та надавав медичну допомогу пораненим. Для організації та проведення медичного забезпечення частин та підрозділів АТО, а також у зв'язку зі створенням нових підрозділів та частин Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби виникла необхідність у підготовці офіцерів медичної служби запасу на кафедрах вищих медичних навчальних закладах III-IV рівня акредитації.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 р. за № 1541/24073,  наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року № 514/633/989 «Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів», наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2016 року № 322/631/709 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби», 1 січня 2016 року рішенням Вченої ради університету та наказом ректора (від 04 січня 2016 року № 01-о) була утворена кафедра медицини катастроф та військової медицини ВДНЗ України „Буковинський державний медичний університет”.

Завідувачем кафедри медицини катастроф та військової медицини було призначено к.мед.н., доцента Бірюка Ігоря Григоровича.

З 1 вересня 2016 року кафедра медицини катастроф та військової медицини ВДНЗ України „Буковинський державний медичний університет” розпочала свою роботу.

З моменту відновлення кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри проводить активну роботу по відбору кандидатів до вступу на кафедру з числа студентів 4-6 курсів та до Української військово-медичної академії за спеціальностями: „Хірургія”, „Анестезіологія”, „Терапія”, „Стоматологія”, „Епідеміологія”, „Фармація”, „Загальна практика”.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

1.     Домедична допомога в екстремальних ситуаціях;

2.     Медицина надзвичайних ситуацій;

3.     Екстремальна медицина;

4.     Медицина і психологія надзвичайних ситуацій;

5.     Цивільний захист;

6.     Основи медичного забезпечення населення і військ;

7.     Загальновійськова підготовка;

8.     Загальна тактика;

9.     Організація медичного забезпечення;

10.    Домедична допомога пораненим на догоспітальному етапі;

11.    Токсикологія, радіологія та медичний захист;

12.    Захист Вітчизни;

13.     Військово-медична підготовка.

Підсторінки (1): Керівні документи